Bài MySQL 12: Cách xóa một bảng trong MySQL

Bài MySQL 12: Cách xóa một bảng trong MySQL

Học MySQL
Xin chào các bạn, trong bài ngày hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn tạo một bảng trong MySQL rồi đúng không nào, vậy thì trong bài hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn một phần cũng liên quan đến bảng đó là cách xóa một bảng trong MySQL. Cú pháp câu lệnh SQL DROP TABLE Trong MySQL để xóa một bảng các bạn sử dụng câu lệnh DROP TABLE. Cú pháp như sau: Câu lệnh DROP TABLE sẽ xóa một bảng và dữ liệu của nó vĩnh viễn khỏi cơ sở dữ liệu. Trong MySQL, bạn cũng có thể xóa nhiều bảng bằng một câu lệnh DROP TABLE, mỗi bảng được phân tách nhau bằng dấu phẩy (,). TEMPORARY cho phép bạn xóa tạm thời các bảng. Điều này giúp bạn…
Read More
Bài MySQL 13: Câu lệnh Insert trong MySQL

Bài MySQL 13: Câu lệnh Insert trong MySQL

Học MySQL
Xin chào các bạn, trong bài ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng câu lệnh INSERT trong MySQL để thêm một hoặc nhiều hàng vào trong một bảng. Giới thiệu Câu lệnh INSERT cho phép bạn chèn thêm một hoặc nhiều hàng vào một bảng. Cú pháp: Trong cú pháp này, Đầu tiên, bạn chỉ định tên bảng và danh sách các cột được phân cách bằng dấu phẩy bên trong dấu ngoặc đơn sau mệnh đề INSERT INTO. Sau đó, bạn đặt danh sách giá trị được phân cách bằng dấu phẩy của các cột tương ứng bên trong dấu ngoặc đơn sau từ khóa VALUES. Số cột và Values phải giống nhau. Ngoài ra, vị trí của các cột phải tương ứng với vị trí giá trị của…
Read More
Bài MySQL 14: Mệnh đề WHERE trong MySQL

Bài MySQL 14: Mệnh đề WHERE trong MySQL

Học MySQL
Xin chào các bạn trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về mệnh đề WHERE trong MySQL. Ở các ví dụ trong các bài học trước chắc hẳn các bạn đã thấy mình có sử dụng câu lệnh WHERE đi kèm với các câu lệnh khác trong truy vấn SQL. Vậy thì cụ thể mệnh đề WHERE trong Mysql có chức năng và cách sử dụng như nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết nhé. Giới thiệu Câu lệnh WHERE cho phép bạn chỉ định điều kiện tìm kiếm cho các hàng được truy vấn trả về. Sau đây là cú pháp của câu lệnh WHERE: search_condition là sự kết hợp của một hoặc nhiều điều kiện sử dụng toán tử logic AND, OR và NOT. Trong SQL, một…
Read More
Bài MySQL 15: Toán tử AND và OR trong mysql

Bài MySQL 15: Toán tử AND và OR trong mysql

Học MySQL
Xin chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng toán tử AND và OR trong mysql để kết hợp nhiều biểu thức Boolean với nhau trong một biểu thức điều kiện. Giới thiệu toán tử AND trong mysql Toán tử AND trong mysql là toán tử logic kết hợp hai hoặc nhiều biểu thức Boolean và trả về true chỉ khi cả hai biểu thức được đánh giá là true. Toán tử AND trả về false nếu một trong hai biểu thức được đánh giá là false. Cú pháp Dưới đây mình sẽ minh họa cho các bạn kết quả của toán tử AND khi kết hợp với true, false và null. TRUE FALSE NULL TRUE TRUE FALSE NULL FALSE FALSE FALSE FALSE NULL NULL FALSE NULL Toán tử AND thường được…
Read More
Bài MySQL 16: Lệnh LIMIT trong MySQL

Bài MySQL 16: Lệnh LIMIT trong MySQL

Học MySQL
Xin chào các bạn, trong bài ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một câu lệnh mới trong MySQL để hạn chế số hàng được trả về bởi câu lệnh SELECT đó là câu lệnh LIMIT trong mysql. Giới thiệu Câu lệnh LIMIT trong mysql được sử dụng trong câu lệnh SELECT để hạn chế số hàng trong một tập kết quả. Lệnh LIMIT chấp nhận một hoặc hai đối số. Các giá trị của cả hai đối số phải là số 0 hoặc số nguyên dương. Cú pháp lệnh LIMIT với hai đối số:   Các tham số trong câu lệnh LIMIT: Giá trị offset xác định phần bù của hàng đầu tiên cần trả về. Phần bù của hàng đầu tiên là 0, không phải 1. Giá trị count chỉ định số hàng tối…
Read More
Bài MySQL 17: Sử dụng toán tử IN trong MySQL

Bài MySQL 17: Sử dụng toán tử IN trong MySQL

Học MySQL
Xin chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng toán tử IN trong MySQL để xác định xem một giá trị được chỉ định có khớp với bất kỳ giá trị nào trong một danh sách hoặc một truy vấn phụ hay không. Sau đây là nội dung chi tiết. Giới thiệu Toán tử IN cho phép bạn xác định xem một giá trị được chỉ định có khớp với bất kỳ giá trị nào trong một tập hợp các giá trị hoặc được truy vấn con trả về hay không. Cú pháp của toán tử IN trong mysql: Trong đó: Bạn có thể sử dụng một cột hoặc một biểu thức (expr) với toán tử IN trong câu lệnh WHERE. Các giá trị trong danh…
Read More
Bài MySQL 18: Cách sử dụng toán tử between trong MySQL

Bài MySQL 18: Cách sử dụng toán tử between trong MySQL

Học MySQL
Xin chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về toán tử between trong MySQL để xác định xem một giá trị có nằm trong phạm vi giá trị hay không. Giới thiệu Toán tử between trong MySQL cho phép bạn chỉ định một phạm vi để kiểm tra. Bạn thường sử dụng toán tử BETWEEN trong câu lệnh WHERE của câu lệnh SELECT, UPDATE hoặc DELETE. Cú pháp: Expr là biểu thức để kiểm tra phạm vi được xác định bởi begin_expr và end_expr. Tất cả ba biểu thức: expr, begin_expr và end_expr phải có cùng một kiểu dữ liệu. Trong khoa học máy tính và lập trình máy tính, một kiểu dữ liệu hay đơn giản type là một cách phân loại dữ liệu cho trình biên dịch hoặc thông dịch hiểu các lập trình viên muốn sử dụng dữ liệu. Hầu hết các ngôn…
Read More
Bài MySQL 19: Mệnh đề like trong MySQL

Bài MySQL 19: Mệnh đề like trong MySQL

Học MySQL
Xin chào các bạn, tronga bài học ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn mệnh đề like trong mysql để chọn dữ liệu dựa trên các mẫu. Giới thiệu Mệnh đề like trong mysql thường được sử dụng để chọn dữ liệu dựa trên các mẫu. Sử dụng toán tử LIKE theo đúng cách giúp bạn tăng hiệu suất truy vấn. Toán tử LIKE cho phép bạn chọn dữ liệu từ một bảng dựa trên một mẫu được chỉ định. Do đó, toán tử LIKE thường được sử dụng trong mệnh đề WHERE của câu lệnh SELECT. MySQL cung cấp hai ký tự để sử dụng với toán tử LIKE là phần trăm(%) và dấu gạch dưới (_). Ký tự phần trăm (%) cho phép bạn so sánh bất kỳ chuỗi ký tự nào có 0 hoặc nhiều ký…
Read More
Bài MySQL 20: Lệnh ORDER BY trong MySQL

Bài MySQL 20: Lệnh ORDER BY trong MySQL

Học MySQL
Xin chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng câu lệnh order by trong mysql  để sắp xếp một tập kết quả trả về. Giới thiệu Khi bạn sử dụng câu lệnh SELECT để truy vấn dữ liệu từ một bảng, tập kết quả không được sắp xếp theo bất kỳ kiểu nào. Để sắp xếp lại tập kết quả thì bạn cần sử dụng mệnh đề ORDER BY. Mệnh đề ORDER BY cho phép bạn: Sắp xếp tập hợp kết quả theo một cột hoặc nhiều cột. Sắp xếp tập hợp kết quả theo các cột khác nhau theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Cú pháp:   ASC là viết tắt của ascending có nghĩa là tăng dần còn DESC là viết tắt của descending có…
Read More
Bài MySQL 21: As (Alias) trong MySQL

Bài MySQL 21: As (Alias) trong MySQL

Học MySQL
Xin chào các bạn, trong bài ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một phần mới trong MySQL đó là Alias hay còn gọi là bí danh. As (Alias) trong MySQL được sử dụng để cải thiện khả năng đọc dữ liệu của các truy vấn. MySQL hỗ trợ hai loại alias được gọi là alias column và alias table. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết cho từng loại alias nhé. As (Alias) trong Mysql cho cột Đôi khi tên của các cột rất rắc rối khiến cho đầu ra của truy vấn rất khó hiểu. Ví vậy chúng ta cần đặt cho cột đó một bí danh (alias). Câu lệnh sau minh họa cách sử dụng alias column: Để cung cấp cho một alias cho cột, bạn sử dụng từ khóa AS theo…
Read More